Tilbageblik på 2015 og forventninger til 2016

3. marts 2016

 

Vi kan med stolthed sige, at 2015 var et rigtigt godt år.

 

Fire af vore fem investeringsselskaber sammenholdt med medianafkastet på sammenlignelige investeringsforeninger leverede flotte merafkast.

  

Afkast 2015 Samlign

 

Samlet set har kunder, som har fulgt vores anbefalinger med en middel risiko, opnået et afkast på omkring 15-20% i 2015 (se nedenstående diagram), hvilket gør os til en af de forvaltere, som har forvaltet kundernes midler bedst i Danmark.

  Med Uden IR Kvotient

 

Typisk har investorer, som investerer gennem banker og med middel risiko opnået et afkast på 4-8%. Det skal dog bemærkes, at investorer med middel risiko i bankerne normalt bliver anbefalet at placere omkring 50% i aktier og ikke 70% som hos os.

 

En investor hos InvesteringsRådgivning A/S med middel risiko (70% aktier/30% obligationer) har i 2015 således haft et afkast på ca. 20%, hvilket understreger styrken af de investeringsstrategier, som vi arbejder med.

At størstedelen af afkastet tillige er skabt uden for Danmark, hvor markederne i 2015 ikke gav synderlige afkast, understreger denne styrke.

 

Endvidere skal det nævnes, at bankerne plejer at investere omkring 25% af den samlede investering i danske obligationer, som har leveret mindre negative afkast i år. Hos os er danske obligationer aktivt fravalgt, da vi vurderer at afkastpotentialet ikke står mål med risikoen for kursfald.

 

IR Basis A/S

2015

I vores investeringsselskab IR Basis A/S havde vi et afkast på 27,2% mod 11,7% i investeringsforeninger med europæiske aktier. Det flotte resultat skyldes især det arbejde IR-kvotienten gjorde fra juli til september måned, hvor IR Basis A/S var ude af aktier.

 

2016

Som altid vil vi ikke lade frygten afgøre, hvornår vi skal sælge ud af aktier, og fastholdt over nytåret derfor vores eksponering i tyske aktier, da aktiviteten i virksomhederne fortsat var stigende. Dog viste et negativt resultat af IR-kvotienten i slutningen af januar, at denne tendens var ved at vende, og vi fulgte vores model og solgte ud af aktier. Februars resultat var ikke anderledes, hvilket betyder, at situationen pt er uforandret. Udviklingen i erhvervstilliden er faldende, og udviklingen accelererer.

 

Vore forventning til 2016 for IR Basis A/S er, at vi forventeligt får købt op i aktier på et niveau lavere end i dag, således at resultatet, når året er overstået, er pænt positivt. De store udsving burde være positivt for IR Basis A/S, idet formuen under et kursfald kan bibeholdes samtidig med, at man kommer ind og får en del i den efterfølgende optur med igen.

 

IR Favoritter A/S

2015

I vores investeringsselskab IR Favoritter A/S havde vi et afkast på 52,4% mod 33% i investerings- foreninger med danske aktier. Det flotte resultat kan i princip-pet deles op i tre årsager.

 

For det første fravalgte vi stringent de selskaber og sektorer, som vi har vurderet ikke vil kunne give et absolut afkast. Vi har været meget begrænset investeret i banker, forsikringsselskaber, råvare producenter og defensive aktier i perioden.

 

For det andet har vi holdt fast i de selskaber, som vi godt kan lide gennem hele året, også selvom flere af dem er steget meget.

 

For det tredje beskyttede IR-kvotienten porteføljen gennem det svære 3. kvartal.

 

2016

Vores forventning til 2016 for IR Favoritter A/S er, at der er gode muligheder for et godt afkast i det nordiske aktiemarked i 2016, om end det vil blive vanskeligt at levere afkast på samme niveau som i 2015. IR Favoritter A/S er p.t. kun 15% investeret i aktier, og afventer ligesom IR Basis A/S en god timing, hvor aktierne kan tilbagekøbes på billigere niveauer end dem vi ser nu.

 

IR Højrente A/S

2015

I vores investeringsselskab IR Højrente A/S havde vi et afkast på 14,5% mod -4,5% i investeringsforeninger med højtforrentede statsobligationer. Det flotte resultat skyldes blandt andet perfekt timing, og en kontrolleret strategi på valutasiden. IR Højrente A/S er de seneste 2 år steget med 35,8%, hvor sammen-lignelige investeringsforeninger har afkastet 0%.

 

Det betragtelige merafkast skyldes fortrinsvis, at vi i årets første måneder oplevede en pæn styrkelse af dollar, eftersom IR Højrente A/S udelukkende investerer i højtforrentede statsobligationer udstedt i dollar. Siden marts har eksponeringen i dollar været afdækket eftersom vores dollar-model viste svaghed i dollaren på baggrund af en indsnævring af inflationsforskellen mellem Europa og USA.

 

På baggrund af december måneds prisfald på råvarer og heraf følgende kursfald på aktier samt virksomhedsobligationer relateret til råvaresektoren, har højtforrentede statsobligationer ligeledes oplevet et mindre kursfald i december 2015, hvilket har løftet den effektive rente til over 6%, hvilket må siges at være et meget attraktivt renteniveau.

 

2016

Vores forventning til 2016 for IR Højrente A/S er, at større prisstigninger på råvarer i 2016 efter flere år med prisfald ikke vil være overraskende, hvilket vil medføre rentestigninger i Europa, og gøre højtforrentede statsobligationer mere attraktive, da renten på disse obligationer typisk svinger i takt med den amerikanske 10-årige rente, hvor der allerede er taget højde for en del renteforhøjelser. Ligeledes forventer vi at en åben eksponering i dollar kan give et løft til forrentningen.

 

IR Erhverv A/S

2015

I vores investeringsselskab IR Erhverv A/S havde vi et afkast på 3,4% mod -3,3% i investeringsforeninger med virksomhedsobligationer.

 

Merafkastet skyldes fortrinsvis, at vi henover sommeren havde reduceret kraftigt i investeringerne, da IR-kvotienten meldte om risiko for kursfald på aktier og dermed ligeledes virksomhedsobligationer.

 

Tilbagefaldet i december medførte attraktive købsmuligheder, da den effektive rente på amerikanske virksomhedsobligationer med en gennemsnitlig løbetid under 3 år steg til omkring 7%, hvor sammenlignelige europæiske virksomhedsobligationer med en løbetid på knap 4 år lå under 5%.

 

På denne baggrund havde vi ved årets udgang investeret omkring halvdelen af pengene i amerikanske virksomhedsobligationer med under 10% inden for råvare og energisektoren, som vi fortsat har en begrænset eksponering i.

 

2016

Vores forventning til 2016 for IR Erhverv A/S er en forventning om en stabilisering af råvarepriserne i løbet af 2016, og vi ser derfor attraktive afkastmuligheder i IR Erhverv A/S i 2016. Grundet de korte løbetider vil investeringerne kun i meget begrænset omfang vil blive påvirket af stigende renter.

 

IR Vækstlande A/S

2015

I vores investeringsselskab IR Vækstlande A/S havde vi et afkast på -7,3% mod -5,8% i investeringsforeninger som investerer i aktier fra vækstlande. Dette resultat skyldes især, at kollapset i de kinesiske aktier slog hårdt. Dog blev tabet minimeret, både i absolutte termer, men også relativt til det brede emerging markets indeks.

 

De udeblevne kursstigninger skyldes primært bekymring for lav vækst i Kina i for-bindelse med den efterhånden 5 år gamle kinesiske reformproces, hvor en af de primære målsætninger har været at styrke det indenlandske forbrug for derved at mindske afhængigheden af eksporten, og herigennem sikre en mere stabil vækst i fremtiden.

 

2016

Vores forventning til 2016 er præget af håb, om end dette efterhånden er svært. Dog skal det fortælles, at P/E på de aktier vi har investeret i ligger på ca. 5, hvilket er historisk billigt. Så hvor vi måske er en lille smule usikre på 2016, er vi til gengæld ret komfortable, hvad angår forventningerne på 3 og 5 års sigt.

 

Trods et støt stigende detailsalg siden foråret 2015, mangler vi stadig at se investorerne kreditere de kinesiske aktier i Hong Kong for denne bedrift, og stigninger i de kommende år i niveauerne 20-30% om året er ikke urealistiske.

 

IR-kvotienten

Følger man med i diverse medier, er der mange analyser af fremtiden, og hvad der måtte komme.

 

Der er mange bud på aktiemarkedets fremtid – skal man have is i maven, når aktiemarkederne slår en kolbøtte? Skal man købe flere aktier? Er det simpelthen markedet, der går i panik? Er det en ny finanskrise?

 

Buddene er mange – og forklaringerne lige så mange. Ligeså er faktorerne, der måles på.

 

Vores investeringsstrategi, IR-kvotienten bygger på prognoser om erhvervslivets tillid til fremtiden ud fra erhvervslederne oplysninger om deres ordrebøger og varelagre. Det er altså de selv samme virksomheder, som vi investerer i, der fortæller om det går godt eller skidt – det er et vigtigt signal.

 

Forventninger eller håb

Ordene forventning og håb bruges ofte i flæng. Men ved nærmere eftersyn er der betragtelige forskelle, selvom begge tilfælde retter opmærksomheden mod det fremtidige.

 

Den grundlæggende forskel er, at mens der i forventningen ligger en rationelt begrundet formodning, udtrykker håbet en forventning om noget glædeligt, der vil indtræffe i fremtiden — uden at der foreligger en objektiv sikkerhed.

 

Forventningen hører hjemme i formodningernes rationelle sfære, der bygger på prognoser. Den, der håber, står derimod i forhold til overraskelsen.

 

Derfor vil vi også gøre opmærksom på, at vores forventninger til 2016 netop er forventninger, der vil bygge på prognoser fremsat af vores investeringsstrategi, IR-kvotienten.

 

Da vores investeringsstrategi er dynamisk, vil vores forventninger tilsvarende blive tilpasset verdensøkonomiens svingninger.

 

Men vi har jo også lov til at håbe, at fremtiden for aktiemarkederne er lys og udbytterig. 

Se forklaringen på IR-kvotienten

Se værdien af din investering

vælg start dato:

En investering på

i
ville i dag have en værdi af